Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Focus Group version 3

Brukerundersøkelse på Sagatun

Vil du hjelpe oss å bli bedre? Vi gjennomfører brukerundersøkelse på Sagatun i uke 25.  

På Sagatun er vi opptatt av å utvikle en recoveryorientert praksis som skal bidra til mestring og vekst, samt en bedre hverdag for den enkelte bruker. Vi ønsker derfor å få vite mer om hvilke erfaringer nåværende og tidligere brukere har av tilbudet på Sagatun. For å få svar på det vil vi gjennomføre en brukerundersøkelse etter metoden Bruker Spør Bruker. Metoden er utviklet på KBT-Midt Norge, som er et regionalt brukerstyrt senter i Trondheim. (www.kbt-midt.no)

Det er Dagfinn Bjørgen og Ingvild M. Kvisle fra KBT som vil gjennomføre undersøkelsen her på Sagatun. Det vil først bli gjennomført 4-5 fokusgruppeintervju i uke 25, deretter vil resultatene fra gruppesamtalene bli analysert og nedskrevet i en rapport. Etter sommerferien vil det bli gjennomført en dialogkonferanse her på Sagatun, hvor Dagfinn og Ingvild vil legge fram resultatene fra undersøkelsen og vi vil diskutere hvordan vi skal bruke resultatene for å forbedre tilbudet. All informasjon som kommer fram vil bli behandlet anonymt. 

Informasjon om Bruker Spør Bruker

Bruker Spør Bruker er utviklet for å involvere brukere i arbeidet med å oppnå kvalitetsforbedringer av ulike tiltak innen helse- og sosialetaten. Tidligere brukere av et helsetilbud får opplæring og tilegner seg kompetanse i en fokusgruppemetode. Deretter engasjeres de til å intervjue en tjenestes brukere om deres erfaringer og opplevelser.  Resultatene fra disse intervjuene blir grunnlag for dialogmøter mellom tjenesten og brukerne, med den hensikt å oppnå en felles virkelighetsforståelse, og avdekke muligheter til forbedring. BSB-undersøkelser kan variere i omfang, målgruppe og problemstilling, og de er blitt gjennomført i kommuner, bydeler, helseforetak, ambulante team og treffsteder over hele landet. Tillit til at intervjueren, som har egen erfaring, forstår deres situasjon med bakgrunn i egne erfaringer er grunnlaget for ærlige tilbakemeldinger. Mer informasjon finner du på nettsiden:  http://kbtmidt.no/index.php/nb/hva-vi-tilbyr/bruker-spor-brukerere  

Gjennomføring av undersøkelsen på Sagatun

Det er satt opp gruppeintervjuer på følgende datoer:

 • Tirsdag 20.06.17 kl. 13.00 – 14.30. Her er samarbeidspartnere fra Hamar og Stange kommuner og DPS Elverum-Hamar invitert til å delta med sine erfaringer.
 • Onsdag 21.06.17:
  • Gruppe 1 fra 10.00 – 11.30.
  • Gruppe 2 fra 13.00 – 14.30.
 • Torsdag 22.06.17:
  • Gruppe 3 fra 10.00 – 11.30.
  • Gruppe 4 fra 13.00 – 14.30.

 Her er noen av problemstillingene som vil bli berørt i intervjuet, men det er også anledning til å bringe inn andre momenter.

 • Hva betyr mestring og bedring for deg?
 • På hvilken måte bidrar tilbudet ved Sagatun til mestring, bedring og en bedre livssituasjon?
 • Deltakernes egen motivasjon. Hva gjorde at man ville til Sagatun?
 • Hvordan bidrar Sagatun til at mennesker opplever å få en retning og sammenheng i livet sitt?
 • Hvordan samarbeider Sagatun med omverdenen? Hvilke behov er det for samarbeid utfra brukernes og samarbeidspartneres erfaringer?
 • Hva gjorde at tilbudet ikke passet så godt for noen, og evt. bidro til at man sluttet?
 • Hvilken betydning har samarbeidet med andre offentlige tjenester sett fra deltagernes ståsted?  

Alle intervjuene foregår på Sagatun Brukerstyrt Senter, på biblioteket.

Vi takker alle som vil hjelpe oss å bli bedre!

Hilsen ansatte og styret på Sagatun, v. Kårhild Husom Løken.

For mer informasjon: kontakt Kårhild Husom Løken på telefon: 97978456, eller epost: kårhild@sagatun.no

 

TILBAKE Del