Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Medikamentfrie behandlingsvalg

Forum for praksisnær forskning januar 2016

På Forum for praksisnær forskning den 19.01.16 presenterte Jan Stensland Holte sitt doktorgradsprosjekt.

"Fritt behandlingsvalg i psykisk helsefeltet; - mulige dilemmaer og muligheter i utvikling av medisinfrie tilbud sett i lys av et personorientert perspektiv i spennet mellom faglig forsvarlighet og en recoveryorientert praksis".

Med prosjektet vil Jan tydeliggjøre det menings- og kunnskapsgrunnlaget som i dag eksisterer hos sentrale aktører i psykisk helsefeltet knyttet til spørsmålet om valgfrihet i medisinering og behandling.

Flere sentrale aktører har vært klare på kravet om medisinfrie behandlingsvalg. I 2011 gikk brukerorganisasjonene Mental Helse, Hvite Ørn, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, Aurora og We Shall Overcome – WSO sammen dannet. "Fellesaksjonen for medikamentfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester".  De hadde et krav om at "Det må etableres medisinfrie enheter i alle landets helseforetak. Med medisinfrie tilbud mener vi medikamentfrie døgnbaserte behandlings-enheter". Regjeringen har i flere oppdragsbrev til De regionale helseforetakene satt krav om at det skal opprettes medikamentfrie tilbud innen  psykisk helsevern. Til tross for flere krav fra både regjeringen, helse og omsorgsdepartement og brukerorganisasjoner har medisinfrie enheter vært vanskelig og få realisert. 

I fase 1 vil Jan ha flere fokusgrupper med de 3 hovedaktørene. 1. Brukere og andre erfarere. 2. Behandlere i kommunehelsetjenesten. 3. Behandlere i spesialisthelsetjenesten. I fokusgruppene muligheter og dilemmaer bli kartlagt. I fase 2 vil funnene legges frem på et felles seminar til felles gransking. I fase 3 vil gruppene slås sammen og drøfte dilemmaene som er lagt frem for å finne de beste løsningene.

Dette er et spennende doktorgradsprosjekt som vi på Sagatun vil følge med på, og som vi skal være delaktige i. Vi har hatt flere dialogmøter for å prøve å få satt medisinfrie behandlingsforløp på dagsordenen i regionen vår. Håpet er at denne forskningen kan være med å bidra til at brukere og pasienter får reelle valg som også imøtekommer de som ikke ønsker medisinering.

TILBAKE Del