Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55

Regional ressursbase

Regional ressursbase

Sagatun er et regionalt brukerstyrt senter og har virksomhetsområde i Innlandet. Ressursbasen har som mål og styrke brukermedvirkningen innen psykisk helse og rusfeltet. Sagatun skal være en arena for bredt samarbeid innen psykisk helse og rusfeltet og lokalsamfunnet for øvrig. Vi skal bidra til å bygge bro mellom fag og brukerkunnskap og være en pådriver for forskning og innovasjon.

Sagatun har også en nasjonal oppgave, spredning av "Verktøykasse for brukermedvirkning". Verktøykassa er et opplæringsverktøy basert på begreper som empowerment og recovery, og skal styrke enkeltindivider og grupper i brukermedvirkning og gi økt mestring og styrking i troen på egne ressurser. Verktøyet er et bidrag til hvordan brukere og tjenesteutøvere kan samarbeide for å styrke brukermedvirkningen, og dermed føre til praksisendring. Tanken bak er likeverd mellom fag- og brukerkunnskap og at likeverdig samarbeid gjennom kommunikasjon resulterer i reel medvirkning og gjensidig respekt.

For å spre verktøykassa nasjonalt samarbeider vi med de andre regionale brukerstyrte sentrene.  I 2019 har verktøykassa satsingsområde i regionen til Vestavind, KBT – midt Norge og ROM- Agder og vi har inngått avtale med de tre sentrene om spredning av verktøykassa.

”Det er viktig å øke brukernes kunnskap slik at de kan stille krav til tjenestene og være pådrivere i tjenesteutviklingen. Samtidig må brukerkunnskap gyldiggjøres og formidles for å bidra til reell brukermedvirkning. Nasjonalt senter for Erfaringskompetanse innen psykisk helse og de regionale brukerstyrte sentrene er sammen med brukerorganisasjonene sentrale aktører i dette arbeidet.” (St.prp.nr 1, 2009 – 2010).

 

TILBAKE Del