Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Stig AnnKirsti Arne utenfor Bikuben

Samling på Bikuben i Harstad

De regionale brukerstyrte sentrene (Bikuben, KBT, Vårres, Sagatun, Vestavind og ROM-Agder) hadde en felles samling for alle sentrene på Bikuben i Kvæfjord i slutten av august 2019.

Vi begynte med styremøte dag 1 og dag 2 og fortsatte med samling for alle på dag 2 og dag 3. Alle var stasjonert på Thon Hotel Harstad og ble ellers tatt svært godt imot av Stig, Ann-Kirsti og de andre på Bikuben og av ordfører i Kvæfjord, Torbjørn Larsen, som serverte oss ferske jordbær, samt Bikuben sine samarbeidspartnere i Harstad kommune og Universitetet i Harstad.

Alle sentrene jobber nå med å etablere seg som regionale Knutepunkt for Recovery, med utgangspunkt i disse områdene:

 1. Regional nettverksaktør for Recovery.
 2. Kurs og kompetanse utvikling.
 3. Personlig og sosial recovery.
 4. Recoveryorienterte tjenester.
 5. Recovery på samfunnsnivå.
 6. Forskning, evaluering og samarbeid med utdanningsinstitusjonene.

Vi er fortsatt litt i tvil om «Knutepunkt for Recovery» er den beste betegnelsen på sentrene, eller om vi heller burde kalle oss «Ressurs- og kompetansesenter for Recovery». Den diskusjonen må vi ta med Helsedirektoratet som vi har møte med den 16.10 og med våre samarbeidspartnere som vi inviterer til workshop på Gardermoen den 07.11.19.

Det er stor aktivitet på alle sentrene og alle sliter med at etterspørselen etter tilbudene våre er mye større enn vi har ressurser og kapasitet til.

Prioriterte utviklingsområder videre er:

 1. Samarbeid om å samle det vi har av kursmateriell og utvikle felles kurs i brukermedvirkning.
 2. Medforskning. Det har vært avholdt møte mellom Sagatun, KBT, Universitetet i Sør-Øst Norge, Høyskolen i Innlandet og NTNU om behov for å få til en lik utdanning for medforskere i hele landet. Dette er noe vi jobber videre med.
 3. Opplæring, veiledning og styrking av erfaringskonsulenter i nært samarbeid med Erfaringssentrum.
 4. Recoverynettverk i regionene. ROM-Agder, KBT og Vårres er involvert i Recoverynettverk.
 5. Recoveryskoler – college. På dette feltet er det etablert en nasjonal arbeidsgruppe som møtes 1-2 ganger pr år der KBT og Sagatun er med.
 6. Internasjonalt samarbeid om recovery. KBT har samarbeid med bl.a. Skottland og Sverige og ROM-Agder har et bredt samarbeid med miljøer i Italia.

Workshop høsten 2019.

Det arrangeres Workshop med samarbeidspartnere og interessenter høsten 2019 den 07.11 på Gardermoen Airport hotell, Ravinevegen 11. 2060 Gardermoen. Link til hotellet er https://www.gardermoen-airporthotel.no/ Det er skyttelbuss hvert 20 minutt. Rute S-55.

Samling pa Bikuben

Presentasjon av Bikuben og deres recovery arbeid i forhold til pårørende

Bikuben har 3 x 100% stillinger og styret er sammensatt av representanter for brukerorganisasjonene. Bikuben har et omfattende samarbeid med fag- og brukermiljøer i hele Nord-Norge og har av den grunn omfattende reisevirksomhet. Her er noen av områdene Bikuben er engasjert i og jobber med:

Bikuben arrangerer kurs i hele Nord Norge, på bakgrunn av bestillinger og i samarbeid med brukerorganisasjonene. De samarbeider også med fag-, utdanning- og forskningsmiljøer innen psykisk helse og rusfeltet og er også involvert i et samarbeidsprosjekt med foreningen Norden, som er kalt «Unge på vei». De driver politisk påvirkning, deltar på Arendalsuka og på bakgårdsmarkedet i Harstad, som er en miniutgave av Arendalsuka. Ellers er de medlem i Kontaktutvalget i Norge – Samarbeidsforum som gir råd til regjeringen. www.batteriet.no

For mer informasjon se nettsiden: www.bikuben.net. Facebook: Bikuben regionalt brukerstyrt senter.

Pårørende – en ressurs var hovedtema på samlingen, og på Ann-Kirsti sitt innlegg. Her blir det gjengitt i kortversjon, men det er bare å ta kontakt med Bikuben og Ann-Kirsti Brustad for å få vite mer.

 • Pårørende – en ressurs. Kurs oversikt.
 • Gatejuristen er i Harstad er til stede på Pårørendesenteret i Harstad en dag i måneden.
 • Pårørendeprogrammet.
 • Livsmestring for pårørende. Kurs i samarbeid med LMS. Bygger på «Mestringstrappa» som er utviklet av Helse Nord.
 • Familien som helhet. Temamøter og dialog.
 • Førstehjelp for pårørende.
 • SMIL – Styrket mestring i livet. Utarbeidet og tilbys som en del av tilbudet til LMS. www.mestring.no 12-ukers kurs. Kurs i Harstad. Psykisk helse og rustjenesten i Harstad er arrangører. Bikuben deltar med erfaringskompetanse.
 • Selvhjelpsgrupper for pårørende i samarbeid med Selvhjelp Norge.
 • Pårørende recovery: Omsorg, verdighet, aksept og forsoning for seg selv.
 • Refleksjon om egen recoveryprosess:
 • Skriftlig plan – recovery verktøy. Se lysbilde.
 • Støtte og informasjon. Pårørende og medavhengighet.
 • Pårørende møteplass i samarbeid med Harstad kommune.

Ole Kristian Lundberg fra Harstad kommune la vekt på at samarbeidet med Bikuben og LPP gjør at vi utfyller hverandre, selv om det ikke alltid er enkelt.

Pårørende Møteplass er et konsept som både Bikuben og Harstad kommune er veldig begeistret for. Møteplassen koordineres fra psykisk helse og rus i Harstad kommune. Via dette konseptet opplever vi at tjenestene har blitt tryggere i sitt møte med pårørende. Har holdt på med dette siden 2014 med regelmessige møter. Etter en «møteplass» tar vi opp dette på et eget møte for personalet den samme uka. Der blir det referert til hva som har vært tatt opp og vi drøfter hvordan vi kan møte pårørende på en bedre måte, basert på de tilbakemeldingene som har kommet fram på «Møteplassen». De brukerstyrte sentrene kan fungere som base for pårørendeguidene med oppfølging og veiledning.

Harstad kommune fikk samhandlingsprisen for dette arbeidet i 2016.

Tusen takk til Bikuben for en interessant, lærerik og hyggelig samling og for nydelig Kvæfjordkake!

Stig serverer Kvaefjordkake

 

TILBAKE Del