Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55

Tenk Ut!

Tenk Ut!

Sagatun Brukerstyrt Senter på Hamar og Stabburshella i Valdres har inngått et samarbeid med bl.a. Kriminalomsorgen i Hedmark og Oppland, om prosjektet "Tenk Ut", som bygger på Åpen dialog og bruk av refleksjonskort. "Tenk Ut" er et grasrotprosjekt og har vokst fram fordi innsatte selv har erfart at verktøyet som brukes gir motivasjon og tro på at endring er mulig, og styrke til å gjennomføre endringene i praksis.  Refleksjonsgruppene ledes av en person med egen erfaring fra rus-, psykisk lidelse og/eller soning og en ansatt/fagperson. Likemannseffekten er en avgjørende faktor i modellen.

På Sagatun og Stabburshella videreføres refleksjonsgruppene «ut i frihet», som et verktøy for å styrke den enkelte på sin vei tilbake til samfunnet. Sagatun vil være en base for opplæring av møteledere som kan lede refleksjonsgrupper både i fengsel og utenfor og vi vil holde egne refleksjonsgrupper.  Vi ønsker også å tilby de mulighetene som Sagatun har når det gjelder aktivitet, arbeidstrening og sosialt nettverk som et ledd i tilbakeføringsarbeidet, på samme måte som det er et tilbud for andre som ønsker å styrke sin psykiske helse og komme seg ut av rusmisbruk. Vi er særlig opptatt av likemannseffekten og den styrken det er å jobbe sammen med andre som vet hva livsutfordringene dreier seg om, og som ønsker å gjøre endringer i eget liv. 

Refleksjonsgrupper er tatt i bruk i Kriminalomsorgens tilbakeføringsarbeid som et motivasjonsverktøy for å nå innsatte med livsutfordringer spesielt knyttet til rus, psykiske problemer og kriminalitet. Modellen skal mobilisere egne krefter og sosiale ressurser og derved bidra til å styrke mestring, lette tilgangen til hjelp, bedre livskvaliteten og forhindre ny kriminalitet. Modellen vektlegger recoveryarbeid, og ønsker å gi håp og tro på at tilfriskning og endring er mulig. Hensikten er at deltakerne skal finne tro på at man selv kan gjennomføre endringer som gir bedre livskvalitet, og at en får en styrket opplevelse av sammenheng og mening med tilværelsen. 

Refleksjonsgruppemodellen er basert på Åpen dialog og bruk av refleksjonskort.

Åpen dialog er en arbeidsform som ble utviklet i Finland i 1980 – årene av klinisk psykolog og familieterapeut, Jakko Seikkula. Modellen legger stor vekt på et likeverdig samarbeid mellom fagpersoner, bruker selv, pårørende og øvrig nettverk for å gjøre tilfriskningen best mulig for mennesker med psykiske lidelser og andre store livsutfordringer. Modellen er videreutviklet og tatt i bruk i mange land og flere steder i Norge, blant annet i Valdres. Brukerstyring er et overordnet prinsipp i åpen dialog. Det er den sterkeste formen for brukermedvirkning og foregår når brukerens rett til selvbestemmelse blir anerkjent i alle faser av samhandling. Forskning og erfaring viser at en aktiv brukerrolle styrker selvtilliten, og at bruk av egne ressurser bidrar til bedre behandlingsresultat og større kontroll over eget liv.

Refleksjonskortene som benyttes har sitt utspring i refleksjonskort som er brukt i etisk refleksjon i helse og omsorgssektoren i Norge. Kortene som brukes i Kriminalomsorgen er videreutviklet av innsatte i Vestoppland fengsel. Arbeidet er ledet av tilbakeføringskoordinator Hanne Grøneng. Det er innsatte som har hatt idéen, har valgt ut temaer og som har fotografert og redigert bildene.

TILBAKE DEL